Jak uniknąć zanieczyszczeń miejscowych?

Kluczem do uniknięcia zanieczyszczeń miejscowych jest bezpieczne i odpowiedzialne postępowanie podczas transportu, magazynowania środków ochrony roslin, czynności przed, podczas i po zabiegach oraz zagospodarowania pozostałości.

Około 75% środków ochrony roślin znajdowanych w wodach powierzchniowych pochodzi ze skażeń miejscowych. Można im zapobiec! Kilka prostych zasad właściwego postępowania może ograniczyć ryzyko skażeń miejscowych.

 1. Transport

Zaplanuj przewóz środków ochrony roślin:

 • korzystaj z usług przewozowych swojego dostawcy
 • rozładunek towaru zorganizuj w miejscu umożliwiającym zebranie ewentualnych wycieków lub rozproszeń
 • zapewnij materiał absorbujący do zbierania ewentualnych wycieków (trociny, żwirek silikonowy)
 1. Przechowywanie

Przechowuj środki ochrony roślin w sposób niezagrażający ludziom, zwierzętom i środowisku:

 • w miejscu wyraźnie oznaczonym
 • w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach
 • bez kontaktu z żywnością, napojami i paszami
 • pod zamknięciem przed dziećmi i osobami postronnymi
 • z dala od studni i zbiorników wodnych
 • w miejscu eliminującym ryzyko skażenia gruntu i wody
 • w miejscu umożliwiającym powstrzymanie ich rozprzestrzeniania w sytuacjach awaryjnych
 • zadbaj o zachowanie odpowiednich procedur i przygotuj się na sytuacje awaryjne
 • niezwłocznie zbierz i bezpiecznie usuń wszelkie wycieki i rozproszenia środków ochrony roślin
 1. Przed zabiegiem

Zaplanuj zabieg z myślą o bezpieczeństwie ludzi i troską o środowisko naturalne.

 1. a) Dawka cieczy i preparatu
 • wybierz środek ochrony roślin odpowiedni do sytuacji
 • starannie oblicz wymaganą dawkę cieczy użytkowej i preparatu, aby uniknąć nadmiernych pozostałości cieczy po zabiegu
 • z góry zaplanuj miejsce i sposób przygotowania cieczy użytkowej
 • uważnie przeczytaj instrukcję stosowania środka ochrony roślin
 • w obszarze działania rozpoznaj obiekty wrażliwe i zachowuj strefy ochronne
 1. b) Sprzęt ochrony roślin
 • starannie dobierz parametry pracy opryskiwacza
 • sprawdź poprawność działania opryskiwacza i jego szczelność

Wskazówka: ocenę opryskiwacza w aspekcie bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin i zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym i obszarowym można przeprowadzić korzystając z poniższej bezpłatnej aplikacji internetowej EOS:

 1. c) Transport opryskiwacza
 • zaplanuj najbezpieczniejszą drogę dojazdu na pole, aby zapobiec skażeniu wody
 • sprawdź, czy ciągnik i opryskiwacz gwarantują bezpieczny transport cieczy użytkowej
 1. d) Zaopatrzenie w wodę
 • dopilnuj, aby nie skazić źródła wody cieczą użytkową, cofającą się ze zbiornika
 • podczas napełniania opryskiwacza obserwuj wskaźnik poziomu cieczy, aby pobrać dokładnie wymaganą objętość wody
 • nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika
 1. Miejsce sporządzania cieczy użytkowej:
 2. a) w gospodarstwie
 • zachowaj szczególne środki ostrożności
 • napełniaj opryskiwacz w miejscu o nieprzepuszczalnym podłożu, pozwalającym na zebranie ewentualnych wycieków (np. płyta betonowa z odpływem do studzienki zbiorczej lub zamkniętego zbiornika)
 • jeśli w gospodarstwie nie ma specjalnego stanowiska o nieprzepuszczalnym podłożu to w miejscu sporządzania cieczy użytkowej rozłóż pod opryskiwaczem folię, aby zebrać ewentualne wycieki
 • usuń ewentualne wycieki, używając materiału absorbującego

UWAGA! Odcieków z miejsca sporządzania cieczy użytkowej nie można odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, ani do rowów, cieków i zbiorników wodnych, oraz innych miejsc stwarzających ryzyko zanieczyszczenia gruntu lub wód powierzchniowych i podziemnych!

 1. b) na polu
 • do bezpiecznego transportu preparatów na pole używaj schowka lub skrzynki
 • bezpiecznie zamocowane schowki lub skrzynki muszą posiadać zamknięcie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym
 • zmieniaj miejsce napełniania opryskiwacza, aby zapobiec gromadzeniu się ewentualnych wycieków w jednym punkcie
 • drobne wycieki na polu z biologicznie aktywną glebą ulegają szybszej biodegradacji niż na jałowym gruncie w gospodarstwie
 1. Podczas zabiegu

Zapobiegaj skażeniu wód w obrębie i sąsiedztwie opryskiwanych pól:

 1. a) Unikaj bezpośrednich skażeń gleby i wody
 • nie dopuszczaj do opryskiwania jakiegokolwiek elementu opryskiwacza, z którego następowałoby obfite ociekanie cieczy
 • nie włączaj rozpylaczy, gdy opryskiwacz jest w bezruchu
 • wyłączaj opryskiwanie na uwrociach
 • w razie stwierdzenia przecieku natychmiast przerwij opryskiwanie i usuń usterkę
 • nie opryskuj cieków wodnych, kanałów i studzienek melioracyjnych
 1. b) Unikaj znoszenia cieczy
 • dobierz rozpylacze odpowiednio do warunków atmosferycznych i siły wiatru
 • wyłączaj rozpylacze, gdy opryskiwacz znajduje się w strefie ochronnej obiektów wrażliwych
 1. c) Unikaj ociekania cieczy
 • nie opryskuj, gdy występuje duże ryzyko ociekania cieczy z roślin (np. obfita rosa)
 • nie opryskuj zamarzniętej gleby oraz zalanych lub podmokłych pól

Wskazówka: Kupując nowy opryskiwacz zwróć uwagę na pozostałość techniczną cieczy w jego instalacji cieczowej. Minimalna objętość pozostałości powinna

być jednym z podstawowych kryteriów wyboru.

 1. Po zabiegu przepłucz zbiornik i instalację trzykrotnie
 2. a) Płukanie wewnętrzne
 • rozcieńcz pozostałą po zabiegu ciecz wodą i wypryskaj na pole w miejscu, gdzie rozpocząłeś opryskiwanie
 • rozcieńcz pozostały roztwór jeszcze dwukrotnie i ponownie wypryskaj popłuczyny na pole
 • do gospodarstwa wróć z opryskiwaczem, zawierającym minimalną objętość popłuczyn, nieusuwalnych z instalacji podczas opryskiwania
 1. b) Mycie zewnętrzne
 • wykorzystaj lancę do zewnętrznego umycia opryskiwacza na polu
 • zmieniaj miejsce mycia opryskiwacza, aby zapobiec gromadzeniu się skażonych popłuczyn w jednym punkcie
 • jeśli myjesz opryskiwacz w gospodarstwie, to zorganizuj miejsce mycia tak, aby umożliwić zebranie popłuczyn i ich

bezpieczne zagospodarowanie (np. poprzez bioremediację lub dehydratację)

po umyciu przechowuj opryskiwacz pod dachem, chroniąc go przed deszczem

Pobierz bezpłatne materiały aby dowiedzieć się więcej na temat metod ograniczania występowania zanieczyszczeń miejscowych:

 ZANIECZYSZCZENIA MIEJSCOWE _PORADNIK.PDF

 ZANIECZYSZCZENIA MIEJSCOWE _PORADNIK_MYCIE OPRYSKIWACZA.PDF

 ZANIECZYSZCZENIA MIEJSCOWE _PORADNIK_ORGANIZACJA POKAZÓW.PDF

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki