Ograniczanie spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania

Spływ powierzchniowy i erozja oraz drenaż i wymywanie zale żą od wielu czynników na które użytkownik środków ochrony roślin nie zawsze ma bezpośredni wpływ. Ryzyko wystąpienia tych zjawisk może być jednak ograniczane poprzez wprowadzenie odpowiednich działań.

Dobra praktyka ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych środkami ochrony roślin w wyniku ich spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania została szczegółowo opisana w poradnikach i instrukcjach dostępnych bezpłatnie  SPŁYW POWIERZCHNIOWY I EROZJA_PORADNIK.PDFSPŁYW POWIERZCHNIOWY _INSTRUKCJA POLOWA.PDFDRENAŻ I WYMYWANIE _DOBRA PRAKTYKA.PDF

Udostępnione materiały opisują istotę zjawisk oraz metody i przykłady działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód z tych źródeł. Obejmują one:

 1. Sposób przygotowania gleby (zabiegi agrotechniczne na powierzchni gleby)
 • ograniczenie zabiegów uprawowych (np. uprawa bezorkowa)
 • pozostawienie gleby w okryciu (np. resztki pożniwne, międzyplony)
 • zapobieganie ugniataniu gleby i powstawaniu kolein
 • przygotowanie porowatej powierzchni siewnej
 • rozluźnianie zagęszczeń podglebia (np. podeszwy płużnej)
 • stosowanie uprawy konturowej/tarczowej
 • zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie
 1. Uprawa roślin
 • stosowanie płodozmianu
 • stosowanie konturowego prowadzenia upraw pasowych
 • stosowanie corocznego międzyplonu
 • stosowanie wieloletniego międzyplonu
 • stosowanie podwójnego nasadzenia
 • poszerzenie uwroci pól (poprzeczniaków)
 1. Roślinne strefy buforowe buforowych:
 • śródpolne
 • w dolinkach spływu
 • wzdłuż linii brzegowej wód powierzchniowych
 • na granicy pól
 • wzdłuż dróg dojazdowych do pól
 • w formie trwałych żywopłotów
 1. Struktury rozpraszające i retencyjne
 • roślinna okrywa gleby
 • przerywanie ciągłości powierzchni gleby w uprawach rzędowych
 • płoty faszynowe wzdłuż linii brzegowej cieków wodnych
 • kanały z roślinnością
 • sztuczne stawy i tereny podmokłe
 1. Poprawne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów
 • odpowiedni rodzaj i dawka środka (substancje o małej mobilności i krótkiej trwałości)
 • właściwy termin stosowania
 • uwzględnianie warunków pogodowych przed i po zabiegu
 • koordynacja programów ochrony i stosowanych środków z innymi użytkownikami w zlewni
 1. Nawadnianie
 • stosowanie nowoczesnych technologii
 • korzystanie z systemów wspomagania decyzji

• właściwy wybór terminu i dawek nawadniania

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, podczas uroczystej gali Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, nagrodziło dziś rolników stosujących środki ochrony roślin w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Finaliści ze wszystkich szesnastu województw otrzymali od PSOR zestawy odzieży ochronne j do wykonywania oprysków. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest…

czytaj dalej

Stosunkowo nowym rozwiązaniem zapobiegającym skażeniom miejscowym są zamknięte systemy wprowadzania środków ochrony roślin (ś.o.r.) do zbiornika opryskiwacza (ang. Closed Transfer Systems – CTS). Pozwalają one na maksymalne ograniczenie ryzyka kontaktu ze stężonym produktem, zapewniając zarówno bezpieczeństwo operatora jak i ochronę środowiska naturalnego przed skażeniem. Ponadto stosowanie zamkniętych systemów wprowadzania ułatwia pracę ze środkami ochrony roślin. Stosowanie rozwiązań CTS jest promowane…

czytaj dalej

To całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego opracowane przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” powstał przy udziale specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych. Treść Przewodnika jest aktualizowana na bieżąco, wraz ze zmianami zachodzącymi zarówno w najlepszych praktykach rolniczych jak i w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych. Celem Przewodnika…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki