Ograniczanie spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania

Spływ powierzchniowy i erozja oraz drenaż i wymywanie zale żą od wielu czynników na które użytkownik środków ochrony roślin nie zawsze ma bezpośredni wpływ. Ryzyko wystąpienia tych zjawisk może być jednak ograniczane poprzez wprowadzenie odpowiednich działań.

Dobra praktyka ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych środkami ochrony roślin w wyniku ich spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania została szczegółowo opisana w poradnikach i instrukcjach dostępnych bezpłatnie  SPŁYW POWIERZCHNIOWY I EROZJA_PORADNIK.PDFSPŁYW POWIERZCHNIOWY _INSTRUKCJA POLOWA.PDFDRENAŻ I WYMYWANIE _DOBRA PRAKTYKA.PDF

Udostępnione materiały opisują istotę zjawisk oraz metody i przykłady działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód z tych źródeł. Obejmują one:

 1. Sposób przygotowania gleby (zabiegi agrotechniczne na powierzchni gleby)
 • ograniczenie zabiegów uprawowych (np. uprawa bezorkowa)
 • pozostawienie gleby w okryciu (np. resztki pożniwne, międzyplony)
 • zapobieganie ugniataniu gleby i powstawaniu kolein
 • przygotowanie porowatej powierzchni siewnej
 • rozluźnianie zagęszczeń podglebia (np. podeszwy płużnej)
 • stosowanie uprawy konturowej/tarczowej
 • zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie
 1. Uprawa roślin
 • stosowanie płodozmianu
 • stosowanie konturowego prowadzenia upraw pasowych
 • stosowanie corocznego międzyplonu
 • stosowanie wieloletniego międzyplonu
 • stosowanie podwójnego nasadzenia
 • poszerzenie uwroci pól (poprzeczniaków)
 1. Roślinne strefy buforowe buforowych:
 • śródpolne
 • w dolinkach spływu
 • wzdłuż linii brzegowej wód powierzchniowych
 • na granicy pól
 • wzdłuż dróg dojazdowych do pól
 • w formie trwałych żywopłotów
 1. Struktury rozpraszające i retencyjne
 • roślinna okrywa gleby
 • przerywanie ciągłości powierzchni gleby w uprawach rzędowych
 • płoty faszynowe wzdłuż linii brzegowej cieków wodnych
 • kanały z roślinnością
 • sztuczne stawy i tereny podmokłe
 1. Poprawne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów
 • odpowiedni rodzaj i dawka środka (substancje o małej mobilności i krótkiej trwałości)
 • właściwy termin stosowania
 • uwzględnianie warunków pogodowych przed i po zabiegu
 • koordynacja programów ochrony i stosowanych środków z innymi użytkownikami w zlewni
 1. Nawadnianie
 • stosowanie nowoczesnych technologii
 • korzystanie z systemów wspomagania decyzji

• właściwy wybór terminu i dawek nawadniania

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki