To całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego opracowane przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” powstał przy udziale specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych. Treść Przewodnika jest aktualizowana na bieżąco, wraz ze zmianami zachodzącymi zarówno w najlepszych praktykach rolniczych jak i w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych. Celem Przewodnika jest udostępnienie rolnikom oraz wszystkim zainteresowanym możliwie kompletnej wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego i praktycznych zasad wprowadzania go w życie.

Przewodnik obejmuje 10 obszarów tematycznych:

  1. Zarządzanie gospodarstwem – obejmujący takie elementy jak: strategia gospodarstwa, wyposażenie techniczne i charakter produkcji, rynki zaopatrzenia i zbytu, planowanie działalności gospodarstwa, zrównoważona produkcja gospodarstwa czy systemy wspomagania decyzji.
  2. Siew i sadzenie – zaopatrzenie w materiał siewny i nasadzeniowy, jakość materiału siewnego, terminy agrotechniczne, optymalizacja doboru roślin uprawnych i ich odmian, następstwo roślin, gatunki inwazyjne dla terenie Polski.
  3. Zarządzanie glebą – który obejmuje takie elementy jak żyzność gleby, zarządzanie wodą, minerały glebowe i glebową materię organiczną, mikro i makroorganizmy glebowe, nawożenie mineralne, pH gleby, erozję gleby oraz zadrzewienie i zakrzewienia.
  4. Zarządzanie substancjami odżywczymi – badanie gleby na zawartość makro- i mikroelementów, zawartość substancji organicznej oraz regulacja pH gleby, bilans nawozowy, charakterystyka nawozów mineralnych i ich dostępność dla roślin, stosowanie, magazynowanie i składowanie nawozów, analiza ryzyka zanieczyszczenia wód oraz wpływu na otoczenie oraz konsumentów.
  5. Ochrona roślin – Integrowana Ochrona Roślin, źródła infekcji upraw, zwalczanie agrofagów, ochrona bioróżnorodności na terenach chronionych chemicznie i wokół nich, zasady transportu i przechowywania oraz prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, wykonywanie zabiegów ochrony, postępowanie z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin.
  6. Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami – kalibracja sprzętu do wykonywania zabiegów chemizacyjnych, zagrożenia towarzyszące stosowaniu nawozów, procedury na wypadek niebezpiecznych zdarzeń z nawozami, zabezpieczenie sprzętu po zakończonym sezonie, środki ochrony indywidualnej, zagrożenia związane z odpadami po rolniczych środkach chemicznych, postępowanie z opakowaniami po nawozach mineralnych i innych środkach rolniczych.
  7. Zarządzanie wodą – źródła i jakość wód wykorzystywanych do nawadniania, optymalizacja zużycia i uzdatnianie wody, parowanie z gleby i roślin, zapobieganie spływowi powierzchniowemu, ścieki w gospodarstwie, zarządzanie wodą zanieczyszczoną środkami ochrony roślin, paliwem i nawozami.
  8. Bioróżnorodność – znaczenie bioróżnorodności dla funkcjonowania produkcji rolniczej, strefy ochronne oraz obszary chronione i ich otulina, siedliska zwierząt i roślin, monitoring bioróżnorodności, utrzymanie i poprawa bioróżnorodności na terenie gospodarstwa.
  9. Powietrze i emisja gazów cieplarnianych – zanieczyszczenia powietrza powodowane przez działalność rolniczą, zużycie energii do produkcji rolniczej, energia odnawialna, monitorowanie i ewidencja gazów cieplarnianych w gospodarstwie, zanieczyszczenie powietrza chemią rolniczą i zapylenie powietrza.
  10. Społeczność lokalna – korzyści lokalnej społeczności z działania gospodarstwa, inicjatywy wspierające życie i działanie lokalnych społeczności, użytkowanie ziemi zgodnie z prawem.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” udostępnia także interaktywne rozszerzenie Przewodnika – „ASAP Akademię”, która jest kursem e-learning pozwalającym na sprawdzenie swojej wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Korzystanie z „ASAP Akademii” jest bezpłatne. Przewodnik oraz Kurs to kompendium wiedzy przygotowujące również do formalnej certyfikacji gospodarstwa w zakresie stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych.

 

Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki